Sterowanie węzłem betoniarskim

System wagowy oparty jest o przetworniki wagowe, specjalizowane sterowniki elektroniczne, elementy wykonawcze oraz oprogramowanie sterujące. Proces wykonania mieszanki betonowej ma odbywać się w następujący sposób:

1. Jednoczesne naważenie i zasyp kruszyw, cementu i plastyfikatora.

2. Dodanie wszystkich składników do mieszarki w odpowiednim czasie

3. Odmierzenie dawki wody bezpośrednio do mieszarki z możliwością ręcznej korekty w czasie zarobu.

4. Mieszanie betonu. Czas mieszania wynikowego może ustalić operator oddzielnie dla każdej receptury.

5. Zsyp do gruszki lub do transportera.

System wizualizacji i sterowania:

System wizualizacji i sterowania oparty jest o specjalny sterownik procesorowy, wytworzony na potrzeby sterownia betoniarnią. Oprogramowanie zainstalowane jest na komputerze klasy PC w wykonaniu przemysłowym tj. komputer nie posiada elementów mechanicznej wentylacji co wydłuży bezawaryjny czas pracy komputera. Nawigacja po oprogramowaniu jest prosta i intuicyjna, wszystkie opisy i komunikaty są w języku polskim. System operacyjny LINUX jest gwarancją stabilnej pracy.

Program posiada wielopoziomowy system dostępu uniemożliwiający np. dostęp osobom nieupoważnionym do receptur.

Wprowadzanie receptur następuje po zalogowaniu się na wyższy poziom dostępu. Osoba uprawniona po uzyskaniu dostępu wpisuje recepturę z klawiatury komputera. Może również nadawać uprawnienia innym użytkownikom.

Każdy operator przed rozpoczęciem pracy musi się zalogować do systemu. Umożliwi to w łatwy sposób stwierdzenie ile zarobów wykonał, czy nie było awarii, jak często wykonał zarób,

Oprogramowanie posiada czytelny system raportowania. Każdy zarób z datą i godziną, wartościami rzeczywistymi składników, nazwą użytkownika logowany jest do pliku *.txt, który następnie w łatwy sposób można wykorzystać w innych aplikacjach lub też wydrukować np. po zakończeniu zmiany. Dotyczy to również tzw trybu ręcznego pracy węzła.

Układ po każdym ważeniu jest automatycznie „tarowany”.

System posiada funkcję dokładnego doważania składników receptury. Dostosowuje się ją po przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów, bez znaczenia na sposób podawania składnika np.

Klapa komory, taśmociąg, podajnik ślimakowy, wentylator. Istnieje możliwość zmiany wielu parametrów związanych z pracą węzła. np. czasu pracy taśmociągu, wibracji, otwierania, zamykania spustów itp. Dzięki temu można podnieść wydajność węzła.

System wizyjny:

Ze względu na to, że obsługa węzła odbywać się będzie niejednokrotnie z pomieszczenia z którego nie widać dokładnie wszystkich elementów newralgicznych betoniarni, proponuje się zainstalowanie kamer na każdym węźle. Kamery zostaną umieszczone w porozumieniu z użytkownikiem, oferta zawiera system wraz z 4 kamerami + 1 kamera w mieszarce wodoodporna. W ten sposób operator będzie miał cały czas podgląd na maszynę.

Szkolenie personelu:

Po zakończeniu robót, wykonawca systemu przeprowadzi szkolenie pracowników Inwestora i przekaże instrukcję eksploatacji węzła betoniarskich.